شماره حساب

شماره کارت : 6219861022719842

شماره حساب : 822.800.2255276.1

IR100560082280002255276001

 

لطفا در صورت نیاز به انتقال وجه تنها به یکی از حساب های فوق به نام ” کوروش موسوی ” مبلغ مربوطه را واریز نمایید.

فرم پرداخت آنلاین